Herodot VII

VII Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla początkujących reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając siódmy konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fundatorem i organizatorem Konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (wyłącznie w kategorii tekstowej: reportaż, cykl reportaży, książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych netto rocznie.

Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji:

Regulamin Stypendium | Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – HerodotFundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot

Fun­da­to­rem sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego, zwa­nego w dal­szej czę­ści niniej­szego Regu­la­minu „Sty­pen­dium”, jest Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Hero­dot z sie­dzibą w War­sza­wie przy ulicy Pro­ku­ra­tor­skiej 11 m. 2, 02-074 w War­sza­wie, zwana w dal­szej czę­ści niniej­szego Regu­la­minu „Fundacją”.

Konkurs Stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 30. roku życia), tzn. dla tych, który w chwili przyznania Stypendium, tj. 23 stycznia 2018, będą mieli mniej niż 31 lat.

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV (z podaniem daty urodzenia), dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają zrealizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 8 grudnia 2017 roku włącznie pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Alicja Kapuścińska, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert.

Wyniki Konkursu Stypendialnego zostaną ogłoszone 23 stycznia 2018 roku, w jedenastą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com