PIRS: Czy jest taka partia? Pierwsze podsumowanie

Print Friendly, PDF & Email

2017-02-05.

Pomysł, aby sformułować postulaty dla partii na którą chętnie oddalibyśmy głos, spotkał się ze sporym odzewem.  Jeśli ktoś nie czytał, to odsyłam do tekstów „Telewizja pokazała 312” (ostatni akapit) i „Czy jest taka partia?” oraz do komentarzy i propozycji pod tekstami.

W propozycji pisma do partii napisałem m.in.:

Brak nam partii, która miałaby wyrazisty program i starała się wyjaśnić go rzeczowo wyborcom, przekonać ich co do sensu swoich propozycji, bez emocjonalnych pustych haseł. Mówienie prawdy może mieć wielką moc, przekonać część niezorientowanych i zachęcić do głosowania tych którzy nie chcą głosować na „mniejsze zło”. To nie tylko uruchomiłoby tych co obecnie nie głosują ale nadałoby ton debatom politycznym, które zajmują się wciąż głównie emocjami a nie poważnymi sprawami.  Poszukujemy partii która te postulaty wstawi bądź już wstawiła do swego programu i przekona nas że będzie je realizować jeśli będzie miała wpływ na rządzenie.

Spróbuję podsumować wyniki naszych dotychczasowych propozycji i dyskusji. Myślę że finalnym „produktem” powinno być: postulat i uzasadnienie, a jeśli to możliwe – propozycja rozwiązania. Proszę zabierających głos w dyskusji o w miarę możności formułowanie swoich propozycji w taki sposób.

Pewne propozycje i rozwiązania mogą nam podpowiedzieć partie i stowarzyszenia, do których się zwrócimy z naszymi postulatami i pytaniami. Sądzę też, że warto zaprosić do dyskusji osoby z zewnątrz, które te tematy znają. Mogą nam podpowiedzieć JAK wdrożyć te postulaty – niektóre stowarzyszenia mają gotowe propozycje, tylko nie są one znane szerszemu ogółowi, bo nie zainteresowały się nimi ani parlament ani media. Partie opozycyjne także występowały czasem z ciekawymi pomysłami rozwiązań, ale nie udało się im przebić wobec oporu rządzących koalicji. „Studio Opinii” stanowiłoby forum do przedstawienia propozycji takich rozwiązań.

Na przykład niezależną telewizją i radiem zajmowała się w swoim czasie grupa twórców. Można by zapytać np. panią Agnieszkę Holland, która była zaangażowana w ten projekt, aby wypowiedziała się, jak sobie wyobrażali działanie takich mediów – program, organizację, zarządzanie, finansowanie.

Warto zapytać niektórych polityków, co by zmienili w konstrukcji i działaniu urzędu prezydenta, parlamentu, itp. Mam na myśli polityków rozsądnych i doświadczonych, którzy już nie prowadzą gry politycznej, np. Marek Borowski. Ciekaw byłbym zdania Włodzimierza Cimoszewicza. Kto jeszcze?

Już sama taka debata w Studio pozwoli nam zorientować się w wielu sprawach, co do których nie mamy dostatecznej wiedzy.

Dotychczas zaproponowaliśmy  POSTULATY:

Państwo

 1. Państwo w żaden sposób nie może wyróżniać ani dyskryminować ludzi z powodu płci, wyznania lub jego braku, preferencji seksualnych, rasy, koloru skóry, czy pochodzenia etnicznego lub obywatelstwa.
  Uwagi: Nie wymaga uzasadnienia, raczej uwag – jak to wmontować w system tak aby nie można było tego omijać. Może warto poprosić o krótką wypowiedź organizacje, które walczą o spełnienie tych postulatów – co proponują?
 1. Sformułować przepisy, które w przypadku niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli władzy automatycznie relegowały by ich ze stanowisk. Nie może być tak, że pani premier i pan prezydent świadomie nie wykonują swoich obowiązków (np. dotyczących publikowania, mianowania, podpisania itp.) i nie ma to żadnych konsekwencji.
  Uwagi: Do dyskusji. Wymagałoby określenia przypadków oraz uwag jak to wmontować w system. Na pewno warto zlikwidować sytuacje opisane jw., które dają okazję urzędnikom do zmiany lub wstrzymania prawomocnych decyzji innych organów, np. prezydent nie podpisuje nominacji wybranych sędziów (patrz poniżej: Urząd prezydenta – system kanclerski). Konieczny będzie komentarz prawników.
 1. Urząd prezydenta.

Tu do rozważenia dwie propozycje:

 1. Zachować w obecnej formie z ewentualnymi zmianami (jakimi?).
 2. System kanclerski.

Prezydent pełniłby jedynie funkcje reprezentacyjne i w tej sytuacji nie musi (choć może) być wybierany w wyborach powszechnych.

Prezydent nie jest pośrednikiem w zatwierdzaniu i publikacji uchwał Sejmu bądź innych organów państwa. Brak jego podpisu nie hamuje decyzji parlamentu bądź organów i stowarzyszeń, np. wyboru sędziów, członków Trybunału Konstytucyjnego itp.
Uwagi: Wymagałoby to dyskusji, a w przyszłości referendum z rzeczowym uzasadnieniem.

 1. Ustanowienie Urzędu Ochrony Konstytucji.
  Uwagi: To zgłoszony pomysł, ale wymaga uszczegółowienia i uzasadnienia. W zasadzie na straży konstytucji stoi już Trybunał Konstytucyjny.
 1. Pełna niezależność Trybunału Konstytucyjnego.
  Uwagi: Jak to zrobić? Może ktoś z sędziów Trybunału przedstawi rozsądny projekt.
 1. Zamknięcie IPN-u – prokuratorzy do pracy w prokuraturach, akta do archiwum.
  Uwagi: Wydaje się że wystarczy krótkie uzasadnienie, sprawa była wielokrotnie omawiana w mediach.

Kościół i państwo

 1. Kościoły i związki wyznaniowe nie mogą być w żadnej formie finansowane przez państwo, ale wyłącznie przez wiernych. Wyjątek mogą stanowić zabytkowe obiekty sakralne, gdzie państwo może wesprzeć ich renowację.
 2. Żadnych symboli religijnych w miejscach publicznych, takich jak szkoły i urzędy, szpitale, środki komunikacji i tp.
 3. Religia nie jest nauką i jako taka nie powinna być nauczana w szkołach wszystkich typów i szczebli, przedszkolach i wyższych uczelniach.
 4. Zakaz uczestniczenia duchownych w uroczystościach państwowych i samorządowych, zakaz uczestniczenia przedstawicieli jakichkolwiek władz państwowych w uroczystościach religijnych inaczej, niż jako osób prywatnych.
 5. Zakaz uczestniczenia w uroczystościach religijnych jakichkolwiek formacji umundurowanych w szykach zwartych i ze sztandarami.

Uwagi: Potrzebne uzasadnienie wyjaśniające przystępnie potrzebę rozdzielenia w praktyce państwa i Kościoła.

Urzędnicy państwowi

 1. Wprowadzenie apolitycznej Służby Cywilnej w jak najszerszym zakresie (określić odpowiednie stanowiska urzędników) i zapewnienie urzędnikom tej Służby stabilności zatrudnienia.
 2. Określenie jasnych kryteriów dotyczących wiedzy i doświadczenia osób powoływanych na stanowiska w urzędach państwowych, samorządowych i spółkach skarbu państwa. Niespełnienie tych kryteriów powoduje automatycznie unieważnienie powołania.

Partie polityczne i parlament

 1. Zakaz startu partii politycznych w wyborach samorządowych.
  Uwagi: Temat do dyskusji. Konkurencja między partiami i komitetami mieszkańców nie musi być czymś złym, w końcu to wyborcy decydują.
 2. Wybrani radni, (euro)posłowie, senatorowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie mogą kandydować w innych wyborach (z wyjątkiem wyborów na prezydenta RP) przez 80% czasu trwania kadencji pełnionej funkcji. Przed zarejestrowaniem się na liście muszą złożyć mandat.
  Uwagi: Potrzebne krótkie uzasadnienie.
 3. Przekształcenie Senatu w rodzaj izby samorządowej. Zasiadali by w nim np.
  1. prezydenci 4 największych miast z każdego województwa – 64 osoby.
  2. marszałkowie sejmików wojewódzkich – 16 osób
  3. wójtowie największych gmin w kraju – 20 osób
  4. Razem: 100 osób
   Uwagi: Potrzebne krótkie uzasadnienie zalet tego rozwiązania.
 4. Wszelkie zmiany w ustawach dotyczących ordynacji wyborczej mają vacatio legis minimum 3 lata.
  Uwagi: Potrzebne krótkie uzasadnienie.
 5. Prawo do odwołania w referendum posła, senatora, prezydenta – w określonych warunkach, kiedy świadomie nie spełnia swoich obowiązków lub rażąco przekracza uprawnienia.
  Uwagi: Potrzebne krótkie uzasadnienie i jasne określenie warunków.  Konieczny będzie komentarz prawników.
 6. Delegalizacja partii i stowarzyszeń o programach lub działaniach rasistowskich.
  Uwagi: Potrzebna krótka propozycja.

Stowarzyszenia i związki zawodowe

 1. Państwo nie wtrąca się do wyborów i działania stowarzyszeń i związków (poza przypadkami naruszenia prawa).
 2. Nie może być „klauzuli sumienia” w zawodach użyteczności publicznej. Przykładowo: aptekarz nie może odmówić sprzedaży leku czy preparatu dopuszczonych do obrotu.
 3. Nie można dopuścić aby związki czy stowarzyszenia narzucały swoje prawa komukolwiek. Przykładowo: myśliwi nie mogą przyznawać sobie prawa do prowadzenia polowań na terenach ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Naszym postulatem jest też zakaz uczestniczenia dzieci w polowaniach oraz używania pocisków ołowianych, które zatruwają środowisko.
  Uwagi: To postulat życzeniowy, bo aktualne wypaczenia są wynikiem marnego składu parlamentu, który dopuszcza uchwalenie prawa dającego takie przywileje myśliwym. Może wykluczyć myśliwych z kandydowania do parlamentu? J

Telewizja publiczna i radio

 1. Zapewnić niezależność publicznych mediów od wszelkich partii politycznych przez powierzenie zarządzania nimi zarządowi wyłonionemu przez związki twórcze, autorytety, fachowców. Zarząd może być odwołany tylko gdy naruszy prawo albo nie będzie wypełniał jasno określonych zadań (misji publicznej).
  Uwagi: Poprosić o informacje kogoś z grupy twórców którzy już przygotowywali odpowiedni program. Ważne wydaje się określenie sposobu w jaki kontroluje się wykonywanie misji publicznej przez media.

Mamy też pytania do partii i osób zaproszonych:

 1. Jak zapobiec w przyszłości takiemu naginaniu i łamaniu prawa, jakie ma obecnie miejsce?
 2. Czy macie konkretne propozycje zmian ustaw i przepisów które zamierzacie poddać pod dyskusję publiczną?

Co jeszcze?

PIRS

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 9.9/10 (28 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +33 (from 35 votes)
PIRS: Czy jest taka partia? Pierwsze podsumowanie, 9.9 out of 10 based on 28 ratings

36 komentarzy

 1. andrzej Pokonos 2017-02-05
 2. PIRS 2017-02-05
  • andrzej Pokonos 2017-02-05
 3. malec bartlomiej 2017-02-05
  • j.Luk 2017-02-05
 4. PIRS 2017-02-05
 5. andrzej Pokonos 2017-02-05
 6. Magog 2017-02-05
 7. Darek 2017-02-05
  • Nela 2017-02-06
   • Darek 2017-02-06
 8. otoosh 2017-02-06
  • j.Luk 2017-02-06
 9. Mr E 2017-02-06
 10. narciarz2 2017-02-06
  • Nela 2017-02-06
 11. PIRS 2017-02-06
 12. hazelhard 2017-02-06
  • j.Luk 2017-02-06
 13. jureg 2017-02-06
  • jureg 2017-02-10
 14. andrzej Pokonos 2017-02-06
 15. Emerytka 2017-02-06
 16. PIRS 2017-02-06
 17. PIRS 2017-02-06
 18. mkk17 2017-02-06
 19. janwojciech 2017-02-06
  • j.Luk 2017-02-06
 20. Emerytka 2017-02-06
 21. PIRS 2017-02-07
 22. hazelhard 2017-02-07
 23. PIRS 2017-02-08
 24. adamfur 2017-02-09
 25. PIRS 2017-02-10
 26. otoosh 2017-02-11
 27. jerzy.n19 2017-02-11