Artykuły oznaczone tagiem ‘Krzysztof Mroziewicz’

Krzysztof Mroziewicz: Dziady zebrane

Krzysztof Mroziewicz: Dziady zebrane

2016-04-19. Pisane są jak sce­na­riusz fil­mowy. Wieszcz pew­nie prze­wi­dy­wał naro­dziny kina. Dzieci grają genial­nie. Chło­piec (Kac­per Kuryś) bie­rze czy­ściu­teńko każdy dźwięk, co dzie­ciom nie zda­rza się pra­wie nigdy. Dziew­czynka (Julia Lesz­kie­wicz) recy­tuje jak doj­rzała aktorka. „Dziady” były utwo­rem mitycz­nym, ale także zaka­za­nym, albo­wiem mówi się tam o sto­sunku Wiel­kiej Rosji do Pola­ków. Cen­zura wisiała nad „Dzia­dami” od początku ich ist­nie­nia. Mic­kie­wicz [Czytaj dalej...]

Krzysztof Mroziewicz: Antoni, Antoni i  jeszcze raz Antoni

Krzysztof Mroziewicz: Antoni, Antoni i  jeszcze raz Antoni

2016-04-18. Jak wia­domo – już pra­wie gene­rał. Tym­cza­sem puł­kow­nik Putin spraw­dza wytrzy­ma­łość NATO na Bał­tyku. W Tur­cji nie wyszło. Samo­lot rosyj­ski został tra­fiony rakietą, albo­wiem dzie­sięć razy naru­szył prze­strzeń powietrzną sąsiada i mimo ostrze­żeń prze­ka­za­nych amba­sa­do­rowi  Rosji, ryzy­ko­wał nadal. Pre­zy­dent Erdo­gan dowiódł, że nie rzuca słów na wiatr. Samo­lot spadł. [Czytaj dalej...]

Krzysztof Mroziewicz: Kroki naprawcze

Krzysztof Mroziewicz: Kroki naprawcze

2016-03-13. W Pol­sce, jak w Syrii, pro­blemy stwa­rza jeden czło­wiek. Sta­li­śmy się kra­jem Trze­ciego Świata. Jest tele­fon i on pra­wie działa. Jest p r a w o i ono p r a w i e obo­wią­zuje. Jaro­sław Kaczyń­ski powi­nien podać się do dymi­sji i odejść z poli­tyki na zawsze.  Pre­zy­dent Andrzej Duda, nawet w Szklar­skiej, gdzie bywa na nar­tach [Czytaj dalej...]

Krzysztof Mroziewicz: Kabaret

Krzysztof Mroziewicz: Kabaret

2016-01-11. Po fil­mie „Kaba­ret” (osiem Osca­rów) wysta­wiać  na sce­nie „Kaba­ret” to zada­nie kar­ko­łomne, wręcz chyba nie­wy­ko­nalne. Jeśli już, to reży­se­ro­wać  albo lepiej albo ina­czej.  W Teatrze Dra­ma­tycz­nym m.st. War­szawy – wszel­kie pro­por­cje zacho­waw­szy –  zro­biono „Kaba­ret”  tak samo, ale aktu­al­niej. Film odtwa­rza pano­ramę Nie­miec lat 30 z Ber­li­nem [Czytaj dalej...]

Krzysztof Mroziewicz: Socjalistyczna rewolucja PiS

Krzysztof Mroziewicz: Socjalistyczna rewolucja PiS

2016-01-08. Nie ma rewo­lu­cji bez kontr­re­wo­lu­cji. Kontr­re­wo­lu­cje nie nadą­żają za pośpie­chem, z jakim w panice ruj­no­wany jest stary świat. Nie mają lide­rów, są odru­chem spo­łecz­nym, pod­czas gdy rewo­lu­cje – jak zauwa­żył Curzio Mala­parte – to zwy­kle dzieło pro­win­cjo­nal­nych adwo­ka­tów: Robe­spierre, Lenin (doda­li­by­śmy: Fidel Castro, Jaro­sław Kaczyń­ski). Róż­nica mię­dzy [Czytaj dalej...]

Krzysztof Mroziewicz: Kropka w kropce

Krzysztof Mroziewicz: Kropka w kropce

2015-12-10. Pro­stacka, żeby nie powie­dzieć ostrzej, metoda pro­pa­gandy sowiec­kiej pole­gała na wyry­wa­niu argu­men­tów adwer­sa­rzowi  i odwra­ca­niu ich prze­ciwko niemu. Kiedy  Chiny posta­no­wiły uwol­nić się od kura­teli Kremla nie mogąc znieść dłu­żej hege­mo­ni­stycz­nej buty „towa­rzy­szy radziec­kich”, Moskwa oskar­żyła Pekin o hege­mo­nizm, powo­łu­jąc się na inwa­zję chiń­ską [Czytaj dalej...]

Krzysztof Mroziewicz: Kolejny szczyt prezydenta

Krzysztof Mroziewicz: Kolejny szczyt prezydenta

2015-11-27. Chiny ukła­dają sto­sunki gospo­dar­cze z tym, kogo uwa­żają za part­nera. W USA zamó­wiły 300 boein­gów, w Wiel­kiej Bry­ta­nii pod­pi­sały kon­trakty na 50 miliar­dów dola­rów. Resztę świata podzie­liły  na pod­kon­ty­nenty i  urzą­dzają z nimi szczyty gru­powe. Tak było i  jest z Europą Środ­kowo-Wschod­nią. W cza­sach praw­dzi­wie komu­ni­stycz­nych, jesz­cze sprzed [Czytaj dalej...]

Krzysztof Mroziewicz: Szybkość to zaprzeczenie wolno-ści

Krzysztof Mroziewicz: Szybkość to zaprzeczenie wolno-ści

2015-11-20. Zostańmy przy tej grze słów. Co nagle to po dia­ble. PiS działa pio­ru­nem. Naj­pierw uła­ska­wie­nie mini­stra, który jako pod­sądny składa przy­sięgę „Tak mi dopo­móż Bóg”, choć  war­to­ści czer­pie z innego źró­dła. Pre­zy­dent korzy­sta z prawa łaski, ale nie korzy­sta z prze­pi­sów wyko­naw­czych, które znaj­dują się w kodek­sie kar­nym. Naraża  się na impe­ach­ment. [Czytaj dalej...]

 Strona 1 z 7  1  2  3  4  5 » ...  Ostatnia »