Niebezpieczny precedens czy norma?

2012-11-12. Zaniepokojeni, publikujemy poniżej dokumenty z ostatniej części procesu legislacyjnego dotyczącego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych. Powszechnie dostępne są na stronie internetowej www.rcl.gov.pl

Z lektury tych dokumentów wynika, że do publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw, przesłana została w dniu 5 października 2012r. inna niż ostatecznie ogłoszona wersja rozporządzenia.

I zadajemy – również sami sobie – kilka pytań:

  • Na jakiej podstawie prezes Rządowego Centrum Legislacji zwrócił się do ministra z prośbą o zajęcie stanowiska co do publikacji podpisanego już tekstu aktu prawnego?
  • Na jakiej podstawie Minister prosił o niepublikowanie podpisanej wersji rozporządzenia, które przeszło całą procedurę legislacyjną?
  • Na jakiej podstawie Minister „poprawił” tekst, podpisując rozporządzenie o zmienionej treści, które określonego prawem procesu legislacyjnego nie przeszło?

W obowiązującej ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w ustawie o Radzie Ministrów i w „Zasadach techniki prawodawczej” nie znajdujemy na nie odpowiedzi.

A jest oczywiste, że brak należytej ścieżki legislacyjnej stwarza możliwość uznania aktu prawnego za niezgodny z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny.

Konstytucja RP stanowi, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Uważamy zatem za konieczne rozwianie tych wątpliwości i uchylenie rozporządzenia ogłoszonego w takim trybie.

Wzywamy też Prezesa Rady Ministrów, któremu podlega Rządowe Centrum Legislacji, do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz wskazania czy i w jakim trybie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób za nią odpowiedzialnych.

Zarazem wyrażamy nadzieję, że jest to jednostkowy przypadek, a nie norma.

I – powtarzamy: oczekujemy natychmiastowej merytorycznej reakcji ze strony wymienionych tu osób i instytucji. 

Redakcja

 

Print Friendly, PDF & Email

4 komentarze

  1. Leszek 2012-11-13
  2. jureg 2012-11-15
  3. wejszyc 2012-11-15
  4. Baczyński 2012-11-16
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com