PIRS: Propozycja

2017-12-23.

[dropcap]D[/dropcap]yskutowaliśmy tu swego czasu o tym jaka powinna być partia, na którą moglibyśmy oddać głos w wyborach.

Wpadłem na pomysł, żeby zaprosić do dyskusji wybrane osoby polityki, prawa, socjologii itp., aby przyjrzały się naszym propozycjom i wypowiedziały na ten temat.

Przygotowałem taki projekt pisma, gdzie wymieniam wszystkie nasze dotychczasowe ustalenia i propozycje:

* * *

Szanowni Państwo,

„Studio Opinii“ to istniejąca w Sieci od 2008 roku internetowa inteligencka gazeta opinii, komentarzy i analiz. Informacje o Redakcji i współpracownikach można znaleźć tu.

Tu pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw i opinii, m.in. pomysł powołania Komitetu Obrony Demokracji.

Stwierdziliśmy, że brak nam partii, która miałaby wyrazisty program i starała się wyjaśnić go rzeczowo wyborcom, przekonać ich co do sensu swoich propozycji, bez emocjonalnych kłamliwych haseł. Partie dążą do zyskania jak największej liczby wyborców, w związku z tym formułują raczej hasła niż konkretne propozycje. Po uzyskaniu władzy najczęściej nie wywiązują się ze zobowiązań.

Obecne partie w większości ścigają się w przypodobaniu konserwatywnej części elektoratu i nie zamierzają zmieniać tego co nam się bardzo nie podoba. Wystarczy przypomnieć sobie okres przedwyborczy, gdzie PO i PiS (a i inne partie) przerzucały się pomysłami na to kto bardziej uczci „żołnierzy wyklętych”, kto jest lepszym katolikiem i patriotą i lepiej dba o Polskę na którą robią zamach uchodźcy i bezduszna Unia itp. Nikt nie chciał niczego zmieniać, tylko zdobyć władzę. A wyborcom zostawiano ewentualnie wybór mniejszego zła.

Czas zmienić ten infantylny dyskurs. Dyskusja o konkretnych problemach i propozycjach zmian może stać się ożywcza dla całej sceny politycznej. Jest sporo wyborców którym odpowiadałby program jaki tu artykułujemy, pod warunkiem że to nie będą przedwyborcze obiecanki i jest gwarancja że partia, która przyjmie taki program, będzie go starała się zrealizować.

Postanowiliśmy sformułować postulaty dla takiej partii na którą chętnie oddalibyśmy głos, a gdyby się okazało że podziela je więcej osób to znajdzie się lub powstanie partia która te postulaty wstawi do swego programu i przekona nas że będzie je realizować jeśli będzie miała wpływ na rządzenie.

Mówienie prawdy może mieć wielką moc, przekonać część niezorientowanych i zachęcić do głosowania tych którzy nie chcą głosować na „mniejsze zło”. To nie tylko uruchomiłoby tych co obecnie nie głosują, ale nadałoby ton debatom politycznym, które zajmują się wciąż głównie emocjami a nie poważnymi sprawami.

Postanowiliśmy przedstawić nasze postulaty wybranym osobom które mają odpowiednią wiedzę aby wyjaśnić nasze wątpliwości. Mogą nam podpowiedzieć JAK wdrożyć te postulaty – np. niektóre stowarzyszenia mają gotowe propozycje, tylko nie są one znane szerszemu ogółowi, bo nie zainteresowały się nimi ani parlament ani media. Partie opozycyjne także występowały czasem z ciekawymi pomysłami rozwiązań, ale nie udało się im przebić wobec oporu rządzących koalicji. „Studio Opinii” stanowiłoby forum do przedstawienia propozycji takich rozwiązań.

Nie chodzi oczywiście o werbalne poparcie i odłożenie w praktyce realizacji tych postulatów do czasu aż elektorat „dojrzeje”. Chcemy mieć pewność że ci, którzy te postulaty poprą, będą chcieli i umieli je zrealizować. Może zmobilizuje ich to do wykrystalizowania bardziej szczegółowego programu. Może będą je energicznie propagować i zdobędą nasze zaufanie. Chcemy żeby Polska była inna, a nie wystarczy tylko przegonić PiS. Trzeba zmienić myślenie o państwie, przekonać przy pomocy rzeczowych argumentów jak najwięcej ludzi, co warto i należy zmienić.

Widzimy potrzebę stworzenia takiego projektu, choćby po to, by pokazać ludziom dziś narzekającym: ”Taka mogłaby być Polska gdybyście tylko chcieli się ruszyć z domu”.

Odpadnie wówczas najpopularniejsze usprawiedliwienie polskiego lenistwa „Bo ja nie mam za kim/za czym głosować”.

Dla partii wypowiedź na forum Studia Opinii to okazja żeby „spotkać się” z potencjalnym elektoratem.

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi, komentarze i propozycje.

Dotychczas zaproponowaliśmy  POSTULATY:

PAŃSTWO

 1. Państwo w żaden sposób nie może wyróżniać ani dyskryminować ludzi z powodu płci, wyznania lub jego braku, preferencji seksualnych, rasy, koloru skóry, czy pochodzenia etnicznego lub obywatelstwa.

Uwagi: Czy to już jest dostatecznie sformułowane w obowiązującym prawie? Jeśli nie – jak to wmontować w system tak aby nie można było tego omijać.

 1. Urząd prezydenta.

Tu do rozważenia dwie propozycje:

 1. Zachować w obecnej formie z ewentualnymi zmianami (jakimi?).
 2. System kanclerski.

Prezydent pełniłby jedynie funkcje reprezentacyjne i w tej sytuacji nie musi (choć może) być wybierany w wyborach powszechnych.

Prezydent w tym systemie nie jest pośrednikiem w zatwierdzaniu i publikacji uchwał Sejmu bądź innych organów państwa. Brak jego podpisu nie hamuje decyzji parlamentu bądź organów i stowarzyszeń, np. wyboru sędziów, członków Trybunału Konstytucyjnego itp.

Uwagi: Wymagałoby to dyskusji, a w przyszłości referendum z rzeczowym uzasadnieniem.

 1. Pełna niezależność Trybunału Konstytucyjnego.

Uwagi: Jak to zrobić? Zlikwidować wybór sędziów przez parlament? Może ktoś z sędziów Trybunału przedstawi rozsądny projekt.

 1. Zamknięcie IPN-u – prokuratorzy do pracy w prokuraturach, akta do archiwum.

Uwagi: Wydaje się że wystarczy krótkie uzasadnienie, sprawa była wielokrotnie omawiana w mediach.

KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO

 1. Kościoły i związki wyznaniowe nie mogą być w żadnej formie finansowane przez państwo, ale wyłącznie przez wiernych. Wyjątek mogą stanowić zabytkowe obiekty sakralne, gdzie państwo może wesprzeć ich renowację.
 2. Żadnych symboli religijnych w miejscach publicznych, takich jak szkoły i urzędy, szpitale, środki komunikacji itp.
 3. Religia nie jest nauką i jako taka nie powinna być nauczana w szkołach wszystkich typów i szczebli, przedszkolach i wyższych uczelniach.
 4. Zakaz uczestniczenia duchownych w uroczystościach państwowych i samorządowych, zakaz uczestniczenia przedstawicieli jakichkolwiek władz państwowych w uroczystościach religijnych inaczej, niż jako osób prywatnych.
 5. Zakaz uczestniczenia w uroczystościach religijnych jakichkolwiek formacji umundurowanych w szykach zwartych i ze sztandarami.

Uwagi: Potrzebne uzasadnienie wyjaśniające przystępnie potrzebę rozdzielenia w praktyce państwa i Kościoła.

URZĘDNICY PAŃSTWOWI

 1. Wprowadzenie apolitycznej Służby Cywilnej w jak najszerszym zakresie (określić odpowiednie stanowiska urzędników) i zapewnienie urzędnikom tej Służby stabilności zatrudnienia.
 2. Określenie jasnych kryteriów dotyczących wiedzy i doświadczenia osób powoływanych na stanowiska w urzędach państwowych, samorządowych i spółkach skarbu państwa. Niespełnienie tych kryteriów powoduje automatycznie unieważnienie powołania.

PARTIE POLITYCZNE I PARLAMENT

 1. Zakaz startu partii politycznych w wyborach samorządowych. (Członkowie partii mogą startować indywidualnie)

Uwagi: Temat do dyskusji. Konkurencja między partiami i komitetami mieszkańców nie musi być czymś złym, w końcu to wyborcy decydują.

 1. Wybrani radni, (euro)posłowie, senatorowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie mogą kandydować w innych wyborach (z wyjątkiem wyborów na prezydenta RP) przez 80% czasu trwania kadencji pełnionej funkcji. Przed zarejestrowaniem się na liście muszą złożyć mandat.

Uwagi: Potrzebne krótkie uzasadnienie.

 1. Przekształcenie Senatu w rodzaj izby samorządowej. Zasiadali by w nim np.
  1. prezydenci 4 największych miast z każdego województwa – 64 osoby.
  2. marszałkowie sejmików wojewódzkich – 16 osób
  3. wójtowie największych gmin w kraju – 20 osób
  4. Razem: 100 osób

Uwagi: Z Sejmu wychodzi często prawny bubel, albo nieprzemyślana decyzja.

Senat w takim składzie poznałby się na nim najszybciej, bo ci ludzie na co dzień wykonują uchwalone prawo. Wiedzą więc lepiej czym to pachnie. Znają konsekwencje uchwalanego przepisu, czym nie zawsze mogą pochwalić się posłowie głosujący jak partia każe.  W Senacie na dodatek zasiadaliby ludzie wybierani bezpośrednio przez obywateli. Byłaby to więc najlepiej zagwarantowana obywatelska kontrola nad pracą Sejmu.

 1. Wszelkie zmiany w ustawach dotyczących ordynacji wyborczej mają vacatio legis minimum 3 lata.

Uwagi: Potrzebne krótkie uzasadnienie.

 1. Prawo do odwołania w referendum posła, senatora, prezydenta – w określonych warunkach, kiedy świadomie nie spełnia swoich obowiązków lub rażąco przekracza uprawnienia.

Uwagi: Potrzebne krótkie uzasadnienie i jasne określenie warunków.  Wadą takiego przepisu mogłyby być próby utrącenia polityków i ciągła kampania wyborcza. Poza tym polityk nie mógłby zdziałać niczego niepopularnego ale koniecznego. Może udałoby się sprecyzować warunki w których można by takiego polityka odwołać? Konieczny będzie komentarz prawników.

 1. Delegalizacja partii i stowarzyszeń o programach lub działaniach rasistowskich.

Uwagi: Potrzebna krótka propozycja.

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE

 1. Państwo nie wtrąca się do wyborów i działania stowarzyszeń i związków (poza przypadkami naruszenia prawa).
 2. Nie może być „klauzuli sumienia” w zawodach użyteczności publicznej. Przykładowo: aptekarz nie może odmówić sprzedaży leku czy preparatu dopuszczonych do obrotu.
 3. Nie można dopuścić aby związki czy stowarzyszenia narzucały swoje prawa komukolwiek. Przykładowo: myśliwi nie mogą przyznawać sobie prawa do prowadzenia polowań na terenach ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Naszym postulatem jest też zakaz uczestniczenia dzieci w polowaniach oraz używania pocisków ołowianych, które zatruwają środowisko.

Uwagi: To postulat życzeniowy, bo aktualne wypaczenia są wynikiem marnego składu parlamentu, który dopuszcza uchwalenie prawa dającego takie przywileje myśliwym.

TELEWIZJA PUBLICZNA I RADIO

 1. Zapewnić niezależność publicznych mediów od wszelkich partii politycznych przez powierzenie zarządzania nimi zarządowi wyłonionemu przez związki twórcze, autorytety, fachowców. Zarząd może być odwołany tylko gdy naruszy prawo albo nie będzie wypełniał jasno określonych zadań (misji publicznej).

Uwagi: Poprosić o informacje kogoś z grupy twórców którzy już przygotowywali odpowiedni program. Ważne wydaje się określenie sposobu w jaki kontroluje się wykonywanie misji publicznej przez media.

Pytania do  osób zaproszonych do dyskusji:

 1. Jak zapobiec w przyszłości takiemu naginaniu i łamaniu prawa, jakie ma obecnie miejsce?
 2. Czy macie konkretne propozycje zmian ustaw i przepisów które zamierzacie poddać pod dyskusję publiczną?
 3. Swego czasu wyszliśmy też z propozycją jak obecne partie opozycyjne mogłyby zwyciężyć z PiS. Poniżej tekst propozycji:

Rozważania dotyczące opozycji i jej możliwości obalenia PiS-u można określić „Jak mieszać herbatę żeby była słodsza”. Same niemożności. Nie można opracować wspólnego programu bo różnice są za duże; w tej sytuacji lepiej gdyby światli wyborcy zagłosowali na partię, która ma największe szanse zwycięstwa, ale skąd wziąć światłych wyborców itp., itd.

Każda partia ma swoje postulaty i swój elektorat. Namawianie wyborców Razem żeby zagłosowali na Platformę nie będzie skuteczne, nawet jeśli zna się wszelkie obrzydliwości rządów „dobrej zmiany” i zaciśnie się zęby, wspominając niektóre numery Platformy.

Nasz pomysł jest następujący:

Trzeba stworzyć koalicję. Nazwa jeszcze do uzgodnienia, tu roboczo nazwijmy  ją „Europa”. W tej koalicji będą np. trzy partie:

 • Europa Lewica
 • Europa Centrum
 • Europa Prawica

Może być więcej partii, np.  Europa Platforma, Europa Nowoczesna, Europa Razem itd.

Każda partia wystawia swoich kandydatów do parlamentu, prezentuje swój program itd. Wyborcy będą głosować na swoich kandydatów i programy, ale wszystkie głosy oddane na „Lewicę”, „Centrum” i „Prawicę” idą na konto koalicji. Europa zdobywa absolutną większość. Amen.

Co Pani/Pan sądzi o tej propozycji?

* * *

Co Państwo sądzą o takiej inicjatywie?

Jeśli są Państwo „za”, to do kogo należałoby zwrócić się z tym pismem? Ja widziałbym następujące osoby, które zabierają interesująco głos w sprawach publicznych: prof. Wacław Sadowski, prof. Ewa Łętowska, senator Marek Borowski, senator Włodzimierz Cimoszewicz, Adrian Zandberg, prof. Marcin Król. Kto jeszcze? Jeśli politycy z poszczególnych partii czy stowarzyszeń, to kto?

PIRS

Print Friendly, PDF & Email

20 komentarzy

 1. Zbyszek123 2017-12-23
 2. j.Luk 2017-12-23
 3. Poltiser 2017-12-23
 4. wojnier 2017-12-23
 5. Magog 2017-12-23
 6. kolarz 2017-12-24
  • PK 2017-12-24
 7. artu 2017-12-24
 8. Crom 2017-12-24
 9. PK 2017-12-24
 10. PIRS 2017-12-24
  • PK 2017-12-24
 11. Walter Chełstowski 2017-12-24
  • Sir Jarek 2017-12-26
 12. Adam M. 2017-12-25
 13. deliah 2017-12-25
 14. Magog 2017-12-26
 15. gurnatko 2017-12-26
 16. Bogda1935 2017-12-29
 17. Magog 2017-12-29
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com