Walter Chełstowski: Straszliwa rocznica – ku przestrodze niektórym

getto12013-09-15. Bez komentarza. Materiał źródłowy. Przetłumaczony. Linijka w oryginalnym języku i linijka polskiego tłumaczenia.
2013-1935 = 78 lat.
Dziś mija.
Dawno i ledwie przed chwilą.

 

Die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935

Ustawy Norymberskie z 15.września 1939

Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935

Ustawa o obywatelstwie Rzeszy z 15. września 1935

Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.

Parlament Rzeszy jednogłośnie uchwalił następującą ustawę, którą niniejszym podaje się do wiadomości.

§1

1. Staatsangehöriger ist, wer dem Schutzverband* des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist.

1. Osobą przynależności państwowej jest ta, która należy do wspólnoty  Rzeszy Niemieckiej i w zamian za to ma wobec niej specjalne obowiązki.

2. Die Staatsangehörigkeit wird nach den Vorschriften des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben.

2. Przynależność  państwową uzyskuje się zgodnie z przepisami  „Ustawy o przynależności do Rzeszy i przynależności państwowej”.

§2

1. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen.

1. Obywatelem Rzeszy jest tylko osoba przynależności państwowej o krwi niemieckiej lub pokrewnej, która udowadnia swoją postawą, że ma chęć i jest zdatna  wiernie służyć narodowi niemieckiemu i Rzeszy.

2. Das Reichsbürgerrecht wird durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes erworben.

2. Prawo posiadania obywatelstwa uzyskuje się wraz z wydaniem „Zaświadczenia o niemieckim obywatelstwie”.

3. Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe der Gesetze.

3. Obywatel Rzeszy jest wyłącznym posiadaczem pełni praw politycznych na mocy ustawy.

§3

Der Reichsminister des Innern** erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter*** des Führers**** die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Minister Rzeszy do Spraw Wewnętrznych** wyda, w porozumieniu z zastępcą*** Wodza****,  wszystkie, niezbędne  do wykonania i uzupełnienia Ustawy, przepisy prawne i administracyjne.

_____________________________________

•          der Schutzverband – termin nieprzetłumaczalny na język polski. Ma synonim „die Konföderation” ale o ile konfederacja  większy akcent kładzie na wspólnotowość (con) o tyle „Schutzvervand” kładzie bardziej akcent na ochronę (Schutz).  Może oznaczać zarówno stowarzyszenie  (np.Schutzverband deutscher Schriftsteller – Związek Literatów Niemieckich) jak i ochronę  jaką się kogoś otacza lub która się komuś należy; w sumie jako pojęcie  mgliste i nieokreślone.

** Wilhelm Frick (1877-1946) był ministrem spraw wewnętrzych Rzeszy w latach 1933-43

*** Rudolf Heß (1894-1987) był Zastępcą Wodza  w latach 1933-1941

**** Adolf Hitler (1889-1945) był  Kanclerzem Rzeszy Niemieckiej i Wodzem NSDAP (Deutscher Reichskanzler und Führer der NSDAP) w latach 1933-1945.

Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935

Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego z 15.września 1935

Durchdrungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.

Przynaglony świadomością, że czystość krwi niemieckiej  jest podstawą dalszego istnienia narodu niemieckiego, natchniony niezłomną wolą zagwarantowania narodowi niemieckiemu przyszłości, uchwalił Parlament Rzeszy jednogłośnie następującą ustawę, którą niniejszym podaje się do wiadomości.

§1

1. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Auslande geschlossen sind.

1. Zawierania związków małżeńskich  między Żydami  a osobami przynależności państwowej krwi niemieckiej lub pokrewnej są zabronione. Związki zawarte wbrew temu są nieważne, również jeśli zostały zawarte z obejściem tej Ustawy za granicą.

2. Die Nichtigkeitsklage kann nur der Staatsanwalt erheben.

2. Wniosek o zniesienie  nieważności takich związków  może złożyć tylko prokurator.

§2

Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten.

Pozamałżeńskie stosunki między Żydami i osobami przynależności  państwowej niemieckiej lub pokrewnej krwi są zabronione.

§3

Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45Jahren nicht in ihrem Haushalt beschäftigen.

Żydom nie wolno zatrudniać w swoich gospodarstwach domowych  kobiet  przynależności państwowej krwi niemieckiej lub pokrewnej poniżej 45. roku życia.

§4

1. Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten*.

1. Żydom zabrania się  podnosić flagi państwowej i narodowej  oraz pokazywać barwy narodowe*.

2. Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staatlichem Schutz.

2. Za to pozwala się im pokazywać kolory żydowskie. Wypełnienie tego uprawnienia podlega ochronie państwowej.

§5

1. Wer dem Verbot des §1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft.

1. Kto złamie zakaz §1 będzie karany aresztem.

2. Der Mann, der dem Verbot des §2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft.

2. Mężczyzna, który złamie zakaz §2, będzie karany więzieniem lub aresztem.

3. Wer den Bestimmungen der §3 oder §4 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

3. Kto złamie ustalenia §3 lub §4 będzie karany więzieniem do roku i  karą pieniężną albo jedną z tych kar.

§6

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsminister der Justiz** die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Minister Rzeszy do spraw wewnętrznych wyda w porozumieniu  z Zastępcą Wodza i ministrem sprawiedliwości**

§7

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung, §3 jedoch erst am 1.Januar 1936 in Kraft.

Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu, z wyłączeniem §3, który wchodzi w życie 1.stycznia 1936.

Nürnberg, den 15. September 1935, am Reichsparteitag der Freiheit **

Norymberga, dnia 15. września 1935, na Partyjnym Zjeździe Wolności**

___________________________________________________________

•   chodzi o tzw. flagę ze swastyką (Hakenkreuzfahne), którac będą uprzednio symbolem NSDAP została w tym samym czasie ogłoszona oficjalną i jedyną flagą państwowo-narodową Rzeszy (w latach 1918-33 Republika Weimarska posługiwała się flagą czarno-czerwono-złotą, zakazaną w marcu 1933, odkąd  na równych prawach były cesarska czarno-biało-czerwona flaga i swastyka NSDAP, do września 1935, gdy zniesiono flagę cesarską)

**FranzGürtner (1881-1941) był ministrem sprawiedliwości Rzeszy w latach 1933-41, był bezpośrednio odpowiedzialny za stworzenie i wprowadzenie  Ustawy o środkach nadzwyczajnych do ochrony państwa” (das Staatsnotwehrgesetz) z 1933 na podstawie której zlikwidowano podstawy demokracji w Niemczech.

*** Reichparteitag – coroczny, powszechny  zjazd partyjno-państwowy odbywający się na początkach września w Norymberdze w latach 1933-1938. Miały charakter głównie propagandowo-mobilizacyjny, przy ich okazji ogłaszano nowe kierunki. Każdy Reichsparteitag miał swoje motto. I tak  w roku 1934 był to „Triumf Woli” (sfilmowny genialnie przez Leni Riefenstahl), w 1935 „Wolność” (Freiheit) a w 1939 miał to być Reichsparteitag des Friedens (Zjazd Pokoju!!!) ale się nie odbył.

Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935

Rozporządzenie do Ustawy o obywatelstwie Rzeszy z 14.listopada 1935

Auf Grund des §3 des Reichsbürgergesetzes vom 15.September 1935 wird folgendes verordnet:

Na Podstawie §3 Ustawy o obywatelstwie Rzeszy z 15.września 1935 zarządza się co następuje:

§1

1. Bis zum Erlaß weiterer Vorschriften über den Reichsbürgerbrief gelten vorläufig als Reichsbürger die Staatsangehörigen deutschen oder artverwanden Blutes, die beim Inkrafttreten des Reichsbürgergesetzes das Reichtagswahlrecht besessen haben oder denen der Reichsminister des Inneren in Einvernehmen des Stellvertreter des Führers das vorläufige Reichsbürgerrecht verleit.

1. Do wydania kolejnych przepisów  co zaświadczenia o obywatelstwie Rzeszy przejściowo traktowani są za obywateli Rzeszy te osoby przynależności państwowej krwi niemieckiej lub pokrewnej, które w momencie wejścia w życie Ustawy o obywatelstwie Rzeszy posiadały prawo wyborcze do Sejmu Rzeszy lub którym minister Rzeszy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z zastępcą Wodza przyznał tymczasowe prawo do obywatelstwa Rzeszy.

2. Der Minister des Inneren kann im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers das vorläufige Reichsbürgerrecht entziehen.

2. Minister spraw wewnętrznych może, w porozumieniu z zastępcą Wodza, cofnąć tymczasowe prawo do obywatelstwa Rzeszy.

§2

1. Die Vorschriften des §1 gelten auch für die Staatsangehörigen jüdischen Mischlinge.

1. Przepisy §1 odnoszą się także do osób przynależności państwowej będących żydowskimi mieszańcami.

2. Jüdischer Mischling ist, wer von ein oder zwei der Rassen nach volljüdischer Großelternteilen abstammt, sofern er nicht nach §5 Abs.2 als Jude gilt. Als volljüdisch gilt ein Großelternteil ohne weiteres, wenn er der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat.

2. Żydowskim mieszańcem jest ten, który ma  jednego lub dwóch rasowo pełnożydowskich dziadków/babek, o ile nie jest trakowany jako Żyd według §5 pkt 2. Pełnożydowskimi dziadkami/babkami są te osoby, które należały do żydowskiej wspólnoty religijnej.

§3

Nur der Reichsbürger kann als Träger der vollen politischen Rechte das Stimmrecht in politischen Angelegenheiten ausüben und ein öffentliches Amt bekleiden. Der Reichsminister des Inneren oder die von ihm ermächtigte Stelle kann für die Übergangszeit Ausnahmen für die Zulassung zu öffentlichen Ämtern gestatten. Die Angelegenheiten der Religionsgesellschaften werden nicht berührt.

Tylko obywatel Rzeszy może być posiadaczem pełni praw politycznych, wykonywać  prawo głosu w prawach politycznych i obejmować urząd publiczny. Minister Rzeszy do spraw wewnętrzych  lub upoważniony przez niego organ może zezwolić w okresie przejściowym na wyjątki w dopuszczeniu do urzędów publicznych. Sprawy stowarzyszeń religijnych pozostają bez zmian.

§4

1. Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu; er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiden.

1. Żyd nie może być obywatelem Rzeszy. Nie przysługuje mu prawo głosu w sprawach politycznych; nie może obejmować urzędów publicznych.

2. Jüdische Beamte treten mit Ablauf des 31. Dezember 1935 in den Ruhestand. Wenn diese Beamten im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben, erhalten sie bis zur Erreichung der Altersgrenze als Ruhegehalt die vollen zuletzt bezogenen ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge; sie steigen jedoch nicht in Dienstaltersstufen auf. Nach Erreichung der Altersgrenze wird ihr Ruhegehalt nach den letzten ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen neu berechnet.

2. Żydowscy urzędnicy państwowi odchodzą w stan spoczynku z dniem 31. grudnia 1935.  Jeśli ci urzędnicy walczyli w czasie wojny światowej na froncie po stronie Rzeszy Niemieckiej lub jej sojuszników, otrzymują do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego wynagrodzenie w wysokości całego ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia  służbowego; nie przysługuje im jednak awans w hierarchii służbowej. Po osiągnięciu wieku emerytalnego nastąpi ponowne obliczenie uposażenia emerytalnego.

3. Die Angelegenheiten der Religionsgesellschaften werden nicht berührt.

3.Sprawy stowarzyszeń publicznych pozostają bez zmian.

4. Das Dienstverhältnis der Lehrer an öffentlichen jüdischen Schulen bleibt bis zur Neuregelung des jüdischen Schulwesens unberührt.

4.Stosunek służbowy nauczycieli w żydowskich szkołach publicznych pozostaje bez zmian do czasu uregulowania statusu szkolnictwa żydowskiego.

§5

1. Jude ist, wer von mindestens drei der Rassen nach volljüdischen Großeltern abstammt. §2 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

1. Żydem jest ten, kto ma przynajmniej troje rasowo pełnożydowskch dziadków. §2 pkt. 2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

2. Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern abstammende staatsangehörige jüdische Mischling,

2. Za Żyda uważa się również osobę przynależności państwowej, która jest mieszańcem mającym dwoje pełnożydowskich dziadków,

a) der beim Erlaß des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat oder danach in sie aufgenommen wird,

a) która w momencie uchwalenia Ustawy należała  do żydowskiej wspólnoty religijnej lub potem został do niej przyjęty.

b) der beim Erlaß des Gesetzes mit einem Juden verheiratet war oder sich danach mit einem solchen verheiratet,

b) która w momencie uchwalenia Ustawy była żonata/zamężna z Żydem lub potem wstąpiła w związki małżeńskie z takowym/takową.

c) der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Abs. 1 stammt, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September geschlossen ist,

c) który pochodzi ze związku małżeńskiego z Żydem w rozumieniu pkt. 1, który był zawarty po  wejściu w życie Ustawy o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego.

d) der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im Sinne des Abs. 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird.

d) który pochodzi z pozamałżeńskiego związku z Żydem w rozumieniu ust. i urodził się nieślubnie po 31.lipca 1936.

§6

1. Soweit in Reichsgesetzen oder in Anordnungen der NSDAP und ihrer Gliederungen Anforderungen an die Reinheit des Blutes gestellt werden, die über §5 hinausgehen, bleiben sie unberührt.

1. Jakkolwiek w Ustawach lub w Rozporządzeniach NSDAP i jej organizacji są postawione wymagania odnoszące się do czystości krwi niemieckiej, które wykraczają poza §5, pozostają bez zmian.

2. Sonstige Anforderungen an die Reinheit des Blutes, die über §5 hinausgehen, dürfen nur mit Zustimmung des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers gestellt werden. Soweit Anforderungen dieser Art bereits bestehen, fallen sie am 1. Januar 1936 weg, wenn sie nicht von dem Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers zugelassen werden. Der Antrag auf Zulassung ist bei dem Reichsminister des Innern zu stellen.

2. Pozostałe wymagania co do czystości krwi, które wykraczają poza §5,  mogą być ustanowione  tylko za zgodą ministra Rzeszy do spraw wewnętrznych  i zastępcy Wodza. Jeśli takowe wymagania  istnieją, tracą one moc  z dniem 1.stycznia 1936, o ile nie uzyskają zgody ministra Rzeszy do spraw wewnętrzych w porozumieniu z zastępcą Wodza. Wnioski o uzyskanie zgody należy składać do ministra Rzeszy do spraw Wewnętrznych.

§7

Der Führer und Reichskanzler kann Befreiungen von den Vorschriften der Ausführungsverordnungen erteilen.

Wódz i kanclerz Rzeszy może udzielić zwolnienia z zastosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego.

***

Taki jest dorobek „prawny” kraju,  w którym padły sławne słowa: „Es gibt noch Richter in Berlin” („są jeszcze sędziowie w Berlinie”), które   w 1778  rzucił w twarz króla Fryderyka II mistrz młynarski Arnold  oburzony bezprawną decyzją tegoż nakazującą zamknąć jego  wiatrak (bo ponoć zbyt hałasował nie dając spać królowi). W kraju, którym stary i nudny Kant pisał o prawie moralnym w człowieku. Gdzie uniwersytety Heidelbergu, Jeny, Erfurtu, Berlina, Monachium, Kolonii i Frankfurtu wydały najlepszych prawników Europy.

Czy wiecie już dlaczego nieustannie trzeba odwoływać się do istoty człowieczeństwa, cokolwiek to znaczy? Czy rozumiecie, że każdemu człowiekowi przysługują pewne niezbywalne prawa, których nie może mu odebrać żadna encyklika, ustawa, żaden dekret, żadne rozporządzenie – przyjęte nawet jednogłośnie przy aplauzie całego narodu?

I że to jest jedyne prawo naturalne?

Czy pamiętacie co się stało, gdy o tym zapomniano?

Co dedykujemy wrzeszczącym Polska dla Polaków i malującym swastyki na domach i pomnikach. Żeby wiedzieli, do jakiej się pakują bandy. I wspomnieli, że to, co zaczęło się w Norymberdze – tamże się skończyło. I ten koniec nie był tak miły dla przywódców tej ryczącej tłuszczy jak początek.

 

Walter Chełstowski

Print Friendly, PDF & Email

10 komentarzy

 1. sugadaddy 2013-09-15
 2. bisnetus 2013-09-15
  • Federpusz 2013-09-16
   • bisnetus 2013-09-16
 3. Jerzy Łukaszewski 2013-09-15
  • Cezary Bryka 2013-09-15
 4. Anna Malinowska 2013-09-15
 5. Jerzy Łukaszewski 2013-09-16
 6. Klapaucjusz 2013-09-17
 7. elantern 2013-09-21
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com