Współpraca i komentarze

Osoby, pragnące na naszych łamach opublikować artykuł, proszone są o nadsyłanie dokumentów w postaci edytowalnej (czysty tekst lub dokumenty Worda albo OO); ilustracje prosimy przesyłać w formacie jpg, gif lub png. Pożądany rozmiar – maksimum 800×600 px.

Wyjaśniamy, że ta witryna nie jest blogowiskiem, lecz redagowaną gazetą internetową. Mającą własną politykę programową i linię redakcyjną. Oznacza to, że nie każdy i nie wszystko może tu publikować.

Nieliczna redakcja zmuszona jest do wyboru licznie nadsyłanych tekstów i nie jest w stanie każdorazowo uzasadniać decyzję niewykorzystania nadesłanej propozycji. Decyzja z praktycznych względów musi być ostateczna i nieodwołalna, dyskusji na ten temat nie zdołamy prowadzić.

Redakcja zastrzega sobie prawo zmian formalnych w zaakceptowanym do publikacji tekście, w szczególności dodania śródtytułów, zmiany tytułu, koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych oraz doboru ilustracji – z braku czasu i mocy przerobowych – bez uzgadniania z Autorem.

Redakcja zobowiązuje się nie wypaczać myśli Autora.

Nasz adres: Stu­dio Opi­nii

Redak­cja uprzej­mie infor­muje, że wszyst­kie opu­bli­ko­wane w witry­nie arty­kuły mogą być komen­to­wane. Komen­ta­rze nie są cen­zu­ro­wane mery­to­rycz­nie, jed­nakże sfor­mu­ło­wa­nia rasistow­skie i anty­se­mic­kie oraz wul­ga­ry­zmy i dra­styczna „mowa nie­na­wi­ści” będą usu­wane. Ponadto udo­stęp­niamy naszym Czy­tel­ni­kom nie­za­leżne od arty­ku­łów FORUM, dzia­ła­jące na podob­nych zasadach.

Aby zamieścić komentarz trzeba mieć na swoim koncie już dwa inne komentarze zaakceptowane przez moderatora lub być Czytelnikiem zarejestrowanym.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com